top of page
DSC_7635.jpg

Vision

เราได้สั่งสมประสบการณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นด้านความสะอาด ความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับประทานผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ที่ได้ให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขยายตลาดส่งออก

ที่มาแบรนด์กิโลทอง

บริษัท ดีมาฟูดส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า อาหารแปรรูปท่ีบรรจุภาชนะพร้อมจำหน่าย ตรากิโลทอง   โดยเริ่มก่อตั้งและผลิตจํำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2555     เป็นต้นมา จากกลุ่ม แม่บ้านมาเป็น บริษัท ดีมาฟูดส์ จำกัด เราได้ส่ังสมประสบการณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านความสะอาด ความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับประทานผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ

DSC07031.JPG
DSC07059.JPG

Mission

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิตอาหารแปรรูป    พร้อมจำหน่ายตรากิโลทอง ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย   เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศ ขยายไลน์สินค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก  สร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจให้กับลูกค้า

DSC_8157_edited.jpg
bottom of page