top of page
DSC07011_edited.jpg

Fresh Products

ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ สดใหม่ จากภาคเกษตรกรรมของไทย

Fresh Products

ใช้วัตถุดิบสดใหม่ จากภาคเกษตรกรรมของไทย โดยรับซื้อหอมแดงจากเกษตรกรในพื้นที่ปีละไม่ต่ำกว่า 2,000,000 กิโลกรัม นอกจากนั้น เรายังรับซื้อพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น ตะไคร้ มะกรูด พริก ผักชี ข่า ขิง เพื่อมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย

bottom of page